Kişisel Verilerin Korunması

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Vatandaşlarımız ve Çalışanlarımız;

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu sorumluluk bilincinden hareketle, Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş olarak yer aldığımız hizmet ve faaliyetlerden faydalanan tüm vatandaşlarımıza ait her türlü kişisel veriler 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenip muhafaza edilmektedir. Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş olarak İlgili Kanunun “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yüklediği işbu sorumluluğumuzu aşağıda izah edildiği üzere mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Üsküdar Belediyesi bünyesindeki yer alınan hizmetlerin yürütülmesinde görev alan çalışanlarımızın görevlerine ilişkin vatandaşlarımızın verdikleri veriler, hizmetlerde kullanılan kamu sistemleri üzerinden alınan kişisel veriler, vatandaşlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. tarafından işlenmektedir.

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Üsküdar Belediyesi Hizmetleri Esnasında;

 • Kurumsal web sitesi üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Çağrı Merkezi Kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Evlilik, Sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,

Ayrıca;

 • Çalışanlarımızın özlük dosyası verilerini insan kaynakları ve iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında,

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. işlenen verileri hangi koşullar altında koruyor?

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. ile paylaşılan kişisel veriler yalnızca Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. ve Üsküdar Belediyesi gözetimi ve kontrolü altındadır. Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilgilerinize sunarız.

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. kişisel verilerinizi 3. Taraflar ile paylaşıyor mu?

Üsküdar Belediyesi Hizmetleri Esnasında;

Vatandaşlarımıza ait olan ve Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarının hizmetleri esnasında işlenen kişisel veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; ancak mevzuat hükümlerince yalnızca mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilmektedir. Ayrıca, bir hakkın tesisi için zorunlu olması hallerini düzenleyen KVK Kanunu 5. maddesi (e) ve (f) fıkralarında belirlenen hallerde kişisel veriler kişilerin açık rızası olmaksızın paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilerle veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş.’nin sorumlu olduğunun bilinmesini isteriz.

Vatandaşlarımızın açık rıza beyanı vermesi durumunda, kişisel verileriniz kamu faydası olması şartıyla Üsküdar Belediyesi ve iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

Ayrıca;

 • Çalışanlarımızın sağlık kayıtlarını iş sağlığı ve güvenliği birimine bağlı iş yeri hekimlerine sağlık gözetimi ve sağlık eğitimleri kapsamında paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişlerse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması durumunda, oluşan zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu çerçevede KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıdaki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35/10 Üsküdar/İstanbul adresine bizzat elden iletebilirsiniz. Noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu uskudarbelediyesipersonel@hs02.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız ve görüş ve önerilerinizi www.usper.com.tr ve 444 0 875 numaralı çağrı merkezi ve bilgi@usper.com.tr adresi üzerinden firmamıza ulaştırabilirsiniz.

Kişisel Veri Bilgi Alma Talep Formu dosyasını doldurmak için tıklayınız.pdf

Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler
uskudarkentas.com.tr
Tebessüm Kahvesi
Nevmekan